کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگان

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
زبان پیشکاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
کاربینیکاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
کارورزی۱کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
کارورزی۲کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگان

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون فارابیتهرانتهران-لویزان-بلوار ستاد نیروی زمینی-نرسیده به چهارراه مینی سیتی۲۹۹۴۳۶۶۲