اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتی

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک۱اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیساطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
آزمایشگاه مدارهای منطقیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
آشنایی باقوانین وآیین نامه انضباطیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
آموزش رایانهاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
ابزارهای فنی عملیاتاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
ارتباطات ویژهاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
اسلحه شناسی وتیراندازیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
اصول رانندگیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
الکترونیک۱اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
انداره گیری الکتریکیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
ایمنی وبهداشت صنعتیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
بهداری و کمکهای اولیهاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
پایگاه وخانه امن اطلاعاتیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
پوششاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
تحقیق عملیاتیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
حفاظت پرسنلیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
حفاظت شخصیت هااطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی
حفاظت فیزیکی واسنادومدارکاطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتی

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون فارابیتهرانتهران-لویزان-بلوار ستاد نیروی زمینی-نرسیده به چهارراه مینی سیتی۲۹۹۴۳۶۶۲