اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگان

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک۱اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیساطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
آزمایشگاه مدارهای منطقیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
آشنایی با وظایف کروی پروازی ومیهمان داریاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
آشنایی باقوانین وآیین نامه انضباطیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
آموزش رایانهاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
ارتباطات ویژهاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
اسلحه شناسی وتیراندازیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
اصطلاحات پروازیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
اصول رانندگیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
الکترونیک۱اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
انداره گیری الکتریکیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
ایمنی پروازوتجهیزات پرسنلیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
ایمنی وبهداشت صنعتیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
بهداری و کمکهای اولیهاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
پوششاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
جاسازی وکشف جاسازیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
چتربازیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی
حفاظت پرسنلیاطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگانکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگان

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون فارابیتهرانتهران-لویزان-بلوار ستاد نیروی زمینی-نرسیده به چهارراه مینی سیتی۲۹۹۴۳۶۶۲