آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و کاربرد آن در مدیریتآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آنآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
ایمنی و بهداشت حرفه ای۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
ایمنی و بهداشت حرفه ای۲آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
بهداشت روانی آسیب دیدگانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
پژوهش عملیاتی۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
پژوهش عملیاتی۲آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
پشتیبانی درامدادآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
تهویه صنعتی در آتش نشانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
جامعه شناسی سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
حفاظت صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
روابط صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
روابط عمومی و ارتباطاتآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
زبان تخصصیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
زبان تخصصی۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
سازماندهی و هماهنگی عملیات امدادی در آتش نشانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی
سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.