آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و کاربرد آن در مدیریتآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
استاتیک و مقاومت مصالحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
اصول بررسی علل حریق و حوادثآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
اصول و مقررات ایمنی در انبارداریآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ایمنی برقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ایمنی و بهداشت حرفه ای۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ایمنی و بهداشت حرفه ای۲آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
پژوهش عملیاتی۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
پژوهش عملیاتی۲آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
تهویه صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
حفاظت صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
روابط صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
روابط عمومی و ارتباطاتآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
زبان تخصصی۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
سیستم های اعلام و اطفای حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ضوابط و مقررات و استانداردهای ایمنیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.