آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و کاربرد آن در مدیریتآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آنآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ایمنی و بهداشت حرفه ایآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ایمنی و بهداشت حرفه ای۲آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
بهداشت روانی آسیب دیدگانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
پژوهش عملیاتی۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
پژوهش عملیاتی۲آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
پشتیبانی در امدادآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
تهویه صنعتی در آتش نشانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
جامعه شناسی سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
حفاظت صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
روابط صنعتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
روابط عمومی و ارتباطاتآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
زبان تخصصی۱آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
سازماندهی و هماهنگی عملیات امدادی در آتش نشانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی
سوانح و روابط آن با توسعه و برنامه ریزیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری یزدیزدیزد-میدان امام حسین(ع)- بلوار کوثر-کوچه دارالتعلیم قرآن۷۲۶۵۹۸۰