اپتیک

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته اپتیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه بینایی سنجیاپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی معدنی(عناصر معدنی)اپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک مواد(اپتیکی)اپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک۱اپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک۲اپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک۳اپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه نور موجیاپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه نور هندسی۱اپتیککاردانیترمی
آزمایشگاه نور هندسی۲اپتیککاردانیترمی
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آناپتیککاردانیترمی
اپتیک عینکاپتیککاردانیترمی
اصول سرپرستیاپتیککاردانیترمی
بینایی سنجیاپتیککاردانیترمی
چشم و بیناییاپتیککاردانیترمی
خواص شیشهاپتیککاردانیترمی
دستگاههای اپتیکیاپتیککاردانیترمی
ریاضیاتاپتیککاردانیترمی
زبان فنیاپتیککاردانیترمی
ساخت عینکاپتیککاردانیترمی
شیمی معدنیاپتیککاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته اپتیک

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.