استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
آزمایشگاه زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
استخراج معادن روبازاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
استخراج معادن زیر زمینی فلزیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
اصول استخراجاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
اصول سرپرستیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
ایمنی و نجاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
بیماریهای معدنی و کمکهای اولیهاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
ترابری در معادناستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
تهویه در معادناستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
حفاریهای معدنیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
خدمات فنی در معادناستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
رسم فنیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
ریاضیاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
زبان فنیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
شناخت ماشین آلاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.