استخراج معدن گرایش ایمنی در معادن

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته استخراج معدن گرایش ایمنی در معادن

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
آزمایشگاه زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
آشنایی با جنبه های ایمنی ساختمانها و تاسیسات صنعتیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
اصول استخراجاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
اصول بهداشت محیط کار و بهداشت صنعتیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
اصول سرپرستیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
ایمنی در معادن روبازاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
ایمنی در معادن زیر زمینیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
ایمنی و نجاتاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
بیماریهای معدنی و کمکهای اولیهاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
تجهیزات ایمنیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
ترابری در معادناستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
تهویه در معادناستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
حفاریهای معدنیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
رسم فنیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
ریاضیاتاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
زبان فنیاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته استخراج معدن گرایش ایمنی در معادن

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.