آب شناسی گرایش آبهای سطحی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آب شناسی گرایش آبهای سطحی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبخیزداری و حفاظت خاکآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آزمایشگاه رسوبآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک آبآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آزمایشگاه هیدرولیکآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آشنایی یا مبانی کامپیوترآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آمار و احتمالاتآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آمار و احتمالات کاربردیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
برف سنجیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
حقوق و تعیین منابع آبآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
رسوبآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
ریاضی عمومیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
ریاضی کاربردیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
زمین شناسی عمومیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
شناخت و کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ایآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
شیمی عمومیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
شیمی فیزیک آبآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
عملیات برف سنجیآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آب شناسی گرایش آبهای سطحی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.