احیای و بهره برداری بیابان

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته احیای و بهره برداری بیابان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آفات و امراض گیاهان در مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
اصول تهیه طرح های بیابان زداییاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
اصول و کاربرد کامپیوتراحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
بهره برداری از خاک های مناطق خشک و بیابانیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
بهره برداری از منابع آب در بیاباناحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
بهره برداری و حفاظت عاصه های احیا شده بیابانیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
بیابان زایی و کنترل آناحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
جامعه شناسی روستایی و ترویج منابع طبیعیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
حفاظت آب و خاکاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
خاک شناسی عمومیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
روشهای احیای بیابان با پوشش گیاهیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
روشهای تامین و تولید نهال در مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
روشهای فیزیک و شیمیایی تثبیت ماسه های رواناحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
ریاضیات و آماراحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
زراعت عمومیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
زمین شناسی و ژئومورفولوژیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
زیست گیاهیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
شناسایی گیاهان و درختچه های مناطق خشک و نیمه خشکاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
شیمی عمومیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی
فیزیک عمومیاحیای و بهره برداری بیابانکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته احیای و بهره برداری بیابان

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قمقمقم،میدان امام خمینی،ابتدای بلوارشهید بهشتی،ساختمان مجتمع آموزشی شهید علیمحمدی۰۲۵۱-۶۶۱۸۲۲۱