احیای و بهره برداری از مناطق بیابانی

گروهکشاورزی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته احیای و بهره برداری از مناطق بیابانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ارزیابی اراضیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
اصلاح واحیاء خاکهای مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
اصلاح وتوسعه مراتع در مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
اصول دامداری در مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
اصول زراعت در مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
اصول زهکشیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
اکولوژی مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
بهره برداری از خاک های مناطق خشک و بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
بهره برداری از منابع آب در بیاباناحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
بهره برداری و حفاظت عرصه های احیا شده بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
بیان زایی و کنترل آناحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
پروژهاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
تفسیر عکسهای هوایی وماهواره ایاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
جنگلکاری در مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
خاکهای مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
روشهای احیا بیابان با پوشش گیاهیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
روشهای جمع آوری وذخیره آب باراناحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
ریاضیاتاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
زبان تخصصیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی
ژئومورفولوژی مناطق بیابانیاحیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته احیای و بهره برداری از مناطق بیابانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.