انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

گروهکشاورزی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با قناتانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
آمار۲انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
ارزیابی جامع شبکه های آبیاری و زهکشیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
استاتیکانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
اصول ترویج و توسعه کشاورزیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
اصول زهکشی و اصلاح اراضیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
اصول طراحی روشهای آبیاریانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
اصول و روشهای آبیاریانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
اقتصاد آبانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
اقتصاد کشاورزی وتعاونانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
ایستگاههای پمپاژ وابنیه فنی آنهاانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
برنامه ریزی آبیاریانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
برنامه ریزی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
بهداشت و کیفیت آبانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
پروژهانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
تاسیسات کنترل،تنظیم،انتقال و توزیع آبانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
جامعه شناسی کشاورزیانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
حقوق آبانتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.