آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب

گروهکشاورزی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و احتمالاتآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
احیای بیولوژیک و مکانیک حوزه های آبخیزآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
ارزیابی خاکها وکاربری اراضیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
استاتیکآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
اصول سرپرستی کارگاهآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
اقتصاد مهندسیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
پروژهآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
حرکتهای توده ای وپهنه بندی آنهاآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
حفاظت آب و خاکآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
خاکشناسی کاربردیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
رسوب شناسیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
روشهای برآورد فرسایش رسوبآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
روشهای بیولوژیکی کنترل فرسایش و رسوبآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
روشهای مدیریتی کنترل فرسایش و رسوبآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
روشهای مکانیکی و بیومکانیکی کنترل فرسایش و رسوبآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
ریاضیات۲آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
زبان تخصصیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
زمین شناسی کاربردیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
زمین شناسی و ژئومرفولوژیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی
ژئومرفولوژی کاربردیآبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.