طراحی کیف و کفش

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته طراحی کیف و کفش

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
پروژهطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
تاریخ کفشطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
رنگ شناسیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
ریاضی کاربردیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
زبان فنیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
سایز بندی کفش۱طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
سایز بندی کفش۲طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
شناخت مواد چرمیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
شناخت مواد سنتزیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
شیمی عمومیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
طراحی کفش۱طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
طراحی کفش۲طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
طراحی کفش۳طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
طراحی کیفطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
کارآموزیطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
کاربرد آرگونومی در طراحی کفشطراحی کیف و کفشکاردانیترمی
کاربرد نرم افزار در طراحی کفش و کیف۲طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
کارگاه برش و دوخت۲طراحی کیف و کفشکاردانیترمی
کارگاه تزئینات و چاپطراحی کیف و کفشکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته طراحی کیف و کفش

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.