قلم زنی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته قلم زنی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه فیزیکقلم زنیکاردانیترمی
آشنایی با ترصیع و تزئینات قلم زنیقلم زنیکاردانیترمی
آشنایی با هنر فلزکاری در سرزمین های اسلامیقلم زنیکاردانیترمی
پروژهقلم زنیکاردانیترمی
تاریخ هنر فلزکاری در ایرانقلم زنیکاردانیترمی
خوشنویسی در هنرهای سنتیقلم زنیکاردانیترمی
روش تحقیققلم زنیکاردانیترمی
ریاضیقلم زنیکاردانیترمی
سبک شناسی تاریخی(فلزکاری)قلم زنیکاردانیترمی
شناخت مواد و لوازم فلزکاریقلم زنیکاردانیترمی
طراحی اشیاء و فرم ها۱قلم زنیکاردانیترمی
طراحی سنتیقلم زنیکاردانیترمی
فیزیکقلم زنیکاردانیترمی
کارآموزی۲قلم زنیکاردانیترمی
کاربرد رایانه در هنرهای سنتیقلم زنیکاردانیترمی
کارگاه صنایع دستی قلم زنی۱قلم زنیکاردانیترمی
کارگاه صنایع دستی قلم زنی۲قلم زنیکاردانیترمی
کارگاه صنایع دستی قلم زنی۳قلم زنیکاردانیترمی
کارگاه صنایع دستی قلم زنی۴قلم زنیکاردانیترمی
کارگاه طراحی و ساخت ابزارهای قلم زنیقلم زنیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته قلم زنی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.