فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداری

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ارتباطات و اطلاعاتفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
اساطیر در ایران باستانفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
پژوهش توصیفیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش هافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
جامعه شناسی کارفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
جشنواره هافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
خدمات پشتیبانیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
روانشناسی و محیط کارفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
زبان تخصصیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
زبان فنیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
زیبایی شناسی و فرهنگفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
شخصیت و رفتار اجتماعیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
طراحی فرم و جدولفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
فرهنگ شناسیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
فرهنگ و مردمفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
فنون دبیرخانه ای۱فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
فنون دبیرخانه ای۲فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
کارآموزیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
کاربرد رایانه در امور دبیرخانه ایفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی
کاربرد رسانه های گروهیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداری

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.