فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاری

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اداره امور جشنواره هافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
اداره امور کنسرتهافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
اداره امور گردهمایی هافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
اداره امور نمایشگاههافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
اساطیر در ایران باستانفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
پژوهش توصیفیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
تاثیر متقابل هنر ایران و اروپافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
جشنواره هافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
زبان تخصصیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
زبان فنیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
زیبایی شناسی و فرهنگفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
سازمانهای فرهنگیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
شخصیت و رفتار اجتماعیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
فرهنگ شناسیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
فرهنگ و مردمفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
کارآموزیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
کاربرد رسانه های گروهیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
گردهمایی هافعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی
مراقبت از آثار فرهنگیفعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاری

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.