چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار توصیفیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
آماراستنباطیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
ارتباط تصویریچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
بازاریابی و تبلیغاتچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
برنامه ریزی تولیدچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
تکنولوژی اطلاعاتچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
تکنیکهای آماده سازی صحافی صنعتیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
تکنیکهای پوشش دهیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
تکنیکهای جلدسازی در صحافی صنعتیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
حسابداری عمومیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
روش تحقیقچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
ریاضی عمومیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
ریاضی کاربردیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
صفحه آرایی۱چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
طراحی محیطچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
فرم و تکنیکچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
فنون ویراستاریچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
فوتو لیتوگرافیچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
قوانین حرفه و پیشهچاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی
کاربرد رایانه در نشر و چاپ۱چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.