خبرنگاری گرایش سیاسی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته خبرنگاری گرایش سیاسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار۱خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
آمار۲خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
ارتباط شناسیخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
ارتباطات بین المللخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
ارتباطات تصویریخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
ارتباطات سیاسیخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
اصول روابط بین الملل(الف)خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
اصول روابط بین الملل(ب)خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطینخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
افکار عمومی۱خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
افکار عمومی۲خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
اقتصاد رسانه ای و بازرگانی خبریخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
امنیت ملیخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
اندیشه های سیاسی در جهان اسلامخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
پروژهخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب۱خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب۲خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
تئوریهای انقلابخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
تجزیه و تحلیل محتوی پیامخبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی
تحولات سیاسی اجتماعی ایران ازسالهای۱۳۲۰تا۱۳۵۷خبرنگاری گرایش سیاسیکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته خبرنگاری گرایش سیاسی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.