آواز ایرانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته آواز ایرانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آواز تک خوانی۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز تک خوانی۲آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز تک خوانی۳آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز تک خوانی۴آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز ردیف موسیقیآواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۲آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۳آواز ایرانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۴آواز ایرانیکاردانیپودمانی
اجرای صحنه ای۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی
اجرای صحنه ای۲آواز ایرانیکاردانیپودمانی
پیاانوی عمومی۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی
پیانوی عمومی۲آواز ایرانیکاردانیپودمانی
پیوند شعر و موسیقی رایج ایرانآواز ایرانیکاردانیپودمانی
پیوند شعر و موسیقی۲آواز ایرانیکاردانیپودمانی
تحلیل موسیقی رایج ایرانیآواز ایرانیکاردانیپودمانی
خوانندگی با ارکستر۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی
خوانندگی با ارکستر۲آواز ایرانیکاردانیپودمانی
ساز شناسی ایرانی۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی
ساز شناسی موسیقی جهانی۱آواز ایرانیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آواز ایرانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.