چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار استنباطیچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
آمار توصیفیچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
ارتباط تصویریچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
بازاریابی و تبلیغاتچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
برنامه ریزی تولیدچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
تکنولوژی اطلاعاتچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
حسابداری عمومیچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
روتو گراورچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
روش تحقیقچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
ریاضی عمومیچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
ریاضی کاربردیچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
صفحه آرایی۲چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
طراحی محیطچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
فرم و تکنیکچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
فنون ویراستاریچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
قوانین حرفه ای و پیشهچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
کاربرد رایانه در نشر چاپ۱چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
کاربرد رایانه در نشر چاپ۲چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
کارورزیچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی
کلیات اقتصادچاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.