آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و کاربرد آن در مدیریتآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
اصول بررسی علل حریق وحوادثآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریقآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
اصول و مقررات ایمنی در انبارداریآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
ایمنی برقآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
ایمنی و بهداشت حرفه ایآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
ایمنی و بهداشت حرفه ای۲آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
پژوهش عملیاتی۱آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
پژوهش عملیاتی۲آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
تهویه صنعتی در آتش نشانیآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
حفاظت صنعتیآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
روابط صنعتیآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
روابط عمومی و ارتباطاتآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
زبان تخصصیآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
زبان تخصصی۱آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
سیستم های اعلام و اطفای حریقآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
ضوابط و مقررات و استانداردهای ایمنی درتصرفاتآتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.