ساختار سازمانی و معاونت ها

ریاست دانشگاه:(دکتر محمد حسین امید)

حوزه ریاست:

 


 معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع:(دکتر سید علی بدری)

 • اداره کل امور مالی:(محمد قادر زاده)
 • اداره کل امور اداری و منابع انسانی:(محمد راغ)
 • دفتر بودجه ،تشکیلات و تحول اداری:(صفر میر یونس حقی)
 • اداره کل امور فنی و پشتیبانی و طرح های عمرانی:(شیرزاد مرزبان)

 معاونت آموزشی:(دکتر محمد علی اخوان بهابادی)

 • دفتر برنامه ریزی درسی:(دکتر نوروز زاده)
 • دفتر گسترش آموزش عالی :(دکتر علی معصومیان)
 • اداره کل خدمات آموزشی:(مهندس سعید اشرفی)
 • مرکز امور مدرسین:(حامد باقری فراهانی)

  معاونت نظارت و سنجش :(دکتر محسن محمدزاده)

 • دفتر نظارت و ارزیابی:(دکتر غلام رضا شمس مورکانی)
 • دفتر سنجش و اموزش :(اسرافیل علا)
 • دفتر صلاحیت حرفه ایی:(دکتر علی ضیایی مهر)
 • دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی:(محمد فتحی)

معاونت پژوهش و فناوری:(دکتر بروجردی)

 معاونت فرهنگی و دانشجویی:(دکتر سیداحمدرضا پیش بین)

 • اداره کل امور دانشجویی:(دکتر کیانوش بهرهی)
 • دفتر امور فرهنگی و اجتماعی:(احمد دارابی)
 • اداره کل تربیت بدنی:(سید ابوالفضل تجلی)

 

pdf ساختار سازمانی