مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر

استانخراسان رضوی
آدرسکاشمر-بلوار سید مرتضی-روبروی پمپ بنزین
تلفن۰۵۳۲۸۲۵۰۸۰
نوععمومی
شماره فکس۰۵۳۲۸۲۵۰۸۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۰
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۷۰
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰