مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزد

استانیزد
آدرسیزد-تفت-ابتدای بلوار شهید بهشتی
تلفن۰۳۵۲۶۲۳۵۰۳
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۵۲۶۲۳۲۱۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۲۰
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
راهنمای آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراقبت سالمندانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مربیگری ورزش معلولینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰