مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان کردستان(سنندج)

استانکردستان
آدرسسنندج-بلوار پاسداران-جنب شهرک پیام
تلفن۷۲۲۲۳۷۱-۲
نوعدولتی
شماره فکس۷۲۲۲۳۴۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان کردستان(سنندج)

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۴۰
حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
عمران گرایش اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-پرورش توت فرنگیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰