مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی زنجان

استانزنجان
آدرسزنجان-کیلومتر ۷ جاده سهرین(شهرک صنعتی) جنب هنرستان کشاورزی شهید باهنر
تلفن۲۲۲۱۲۰۰-۴
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۲۱۷۵۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی زنجان

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید نهالکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیورکشاورزیکاردانیترمی۰
گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵