مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد

استانیزد
آدرسیزد-صفائیه-بلوار شهیدان اشرف-نبش چهارراه پژوهش
تلفن۰۳۵۱-۸۲۴۹۹
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۵۱-۸۲۴۷۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور اراضیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
عمران گرایش اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری پستهکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیورکشاورزیکاردانیترمی۰