مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی رشت(صومعه سرا)

استانگیلان
آدرسصومعه سرا-کیلومتر ۱۰ تولم شهر-لیف شاگرد
تلفن۰۱۸۲۳۷۸۴۰۱
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۹۰۰۴۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی رشت(صومعه سرا)

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۴۰
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهال باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولید برنجکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جنگلداریکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مرتعداریکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعیکشاورزیکاردانیترمی۰