مرکز آموزش علمی-کاربردی زغال سنگ البرز شرقی

استانسمنان
آدرسشاهرود- شرکت زغالسنگ البرز شرقی-مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ البرزشرقی
تلفن۰۲۷۳-۳۳۶۴۰۴۱
نوعدولتی
شماره فکس۰۲۷۳۳۳۶۴۰۴۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی زغال سنگ البرز شرقی

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
استخراج معدنصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معدن-استخراجصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معدن-فرآوری مواد معدنیصنعتکاردانیترمی۰
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
معدن گرایش استخراج معدنصنعتکاردانیترمی۶۰
مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینیصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
مهندسی فناوری معدن-استخراج معادن زیرزمینیصنعتکارشناسیترمی۰