مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی استان قم

استانقم
آدرسقم انتهای بنیاد میدان جوان بلوارشهید کریمی فرعی سمت چپ
تلفن۰۲۵۱۲۷۰۷۸۷۲
نوعدولتی
شماره فکس۰۲۵۱۲۷۰۷۸۷۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی استان قم

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰