مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سمبل شیمی

استانقزوین
نوعخصوصی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سمبل شیمی

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدماتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰