مرکز آموزش علمی-کاربردی بافق

استانیزد
آدرسیزد، بافق، آهنشهر، خیابان پارک، مرکز آموزش علمی-کاربردی بافق
تلفن۰۳۵۲-۴۲۵۳۴۴۱-۴
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۵۲-۴۲۵۳۴۴۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بافق

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
استخراج معدنصنعتکاردانیترمی۳۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-نقشه برداری مسیرصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معدن-استخراجصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰