مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان

استاناصفهان
آدرساصفهان-ملک شهر-خیابان مطهری-خیابان شهید آیت اله صدر-خیابان محمد باقر حکیم
تلفن۴۳۵۴۴۰۰
نوعدولتی
شماره فکس۴۴۲۵۹۲۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۳۵
عکاسی خبریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
فیلم سازی گرایش کمک کارگردانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
فیلم سازی گرایش نقاشی متحرکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای چاپ-طراحی چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای خوشنویسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای صحافیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای عکاسی خبریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۰