آزمون فلزات

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آزمون فلزات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب۱آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمون های مخرب شیمیایآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمون های مخرب مکانیکیآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمونهای غیرمخرب۲آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی تجزیهآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیسآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک نور و حرارتآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه متالوگرافیآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمون های غیر مخرب۲آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمون های غیرمخرب۱آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمون های مخرب شیمیاییآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمون های مخرب مکانیکیآزمون فلزاتکاردانیترمی
آمار و احتمالاتآزمون فلزاتکاردانیترمی
استانداردهای فلزاتآزمون فلزاتکاردانیترمی
اصول اندازه گیریآزمون فلزاتکاردانیترمی
اصول سرپرستیآزمون فلزاتکاردانیترمی
اصول کنترل کیفیتآزمون فلزاتکاردانیترمی
انواع عیوب قطعاتآزمون فلزاتکاردانیترمی
خواص فلزاتآزمون فلزاتکاردانیترمی
روشهای تولید فلزاتآزمون فلزاتکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آزمون فلزات

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی صفامرکزیساوه-میدان آزادی- بلوار آزادی-نرسیده به پل هوایی-آزادی ۲۹ ،کد پستی ۳۹۱۵۹۸۹۴۶۳۰۲۵۵۴۲۰۲۰۰۳