آزمون فلزات

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته آزمون فلزات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب۱آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب۲آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون های مخرب شیمیاییآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون های مخرب مکانیکیآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی تجزیهآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیسآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک نور و حرارتآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه متالوگرافیآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمون های غیر مخرب۱آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمون های غیر مخرب۲آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمون های مخرب شیمیاییآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمون های مخرب مکانیکیآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آمار و احتمالاتآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
استانداردهای فلزاتآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
اصول اندازه گیریآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
اصول سرپرستیآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
اصول کنترل کیفیتآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
انواع عیوب قطعاتآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
خواص فلزاتآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
روشهای تولیدآزمون فلزاتکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آزمون فلزات

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن جوشکاریچهارمحال و بختیاریشهرکرد،میدان دفاع مقدس،بلوار امام خمینی۰۳۸۱-۳۳۵۱۰۲۰