امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دام

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دام

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و مقدمه ای بر طرح آزمایشهای کشاورزیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
اصول پرورش دامامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
اصول تغذیهامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
اصول سرپرستیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
اقتصاد دامپروریامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
بهداشت دامامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
بیماریهای دامامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
بیوشیمیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش اسبامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش حیوانات پوستیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش شترامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش گاو شیریامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش گاومیشامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش گوساله و گاو گوشتیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پرورش گوسفند و بزامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
پوست و الیاف دامیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
تغذیه دامامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
تلقیح مصنوعیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
جامعه شناسی و توسعه روستاامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی
رفتار شناسی دامامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دام

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذا(تربت جام)خراسان رضویتربت جام-بلوارکمربندی شهید فهمیده( جدید )-مرکزآموزش علمی-کاربردی صنعت غذا ی تربت جام۲۲۳۲۰۳۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسلآذربایجان شرقیکیلومتر ۳۵ جاده تبریز-آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی-۳۰ متری اول-مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل ۰۴۱۲۴۳۲۸۸۳۹