طراحی نقش پارچه گرایش بافت

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته طراحی نقش پارچه گرایش بافت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
الیاف شناسیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
بازاریابی و اقتصادطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
بافت هنری(تاپ استری)طراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
پارچه شناسی و آزمایشگاهطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
پروژهطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
تاریخ نساجی ایرانطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
تاریخ نساجی جهانطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
تاریخ هنر ایران و جهانطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
تکنیک چاپ و بافتطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
رنگرزی سنتیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
رنگرزی(سنتتیک پارچه)طراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
روش تحقیقطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
زبان فنیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
شیمی عمومیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
طراحی بافت پارچه۱طراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
طراحی بافت پارچه۲طراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
طراحی تحلیلیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
طراحی تحلیلی۳طراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی
عکاسیطراحی نقش پارچه گرایش بافتکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته طراحی نقش پارچه گرایش بافت

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی چرم(تهران)تهرانمیدان فاطمی،خیابان فلسطین شمالی،پایین تر از زرتشت،کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاری،پلاک۲۸۸۹۷۱۸۳۱-۳