آواز جهانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته آواز جهانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آواز به همراه ارکستر۲آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز به همراه پیانو۱آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز به همراه پیانو۲آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز به همراه پیانو۳آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز به همراه پیانو۴آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز به همراهی ارکستر۱آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۱آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۲آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۳آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۴آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز گروهی۵آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز۱آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز۲آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز۳آواز جهانیکاردانیپودمانی
آواز۴آواز جهانیکاردانیپودمانی
اجرای صحنه ای۱آواز جهانیکاردانیپودمانی
اجرای صحنه ای۲آواز جهانیکاردانیپودمانی
پیانوی اختصاصی۱آواز جهانیکاردانیپودمانی
پیانوی اختصاصی۲آواز جهانیکاردانیپودمانی
پیانوی اختصاصی۳آواز جهانیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آواز جهانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.