آزمایشگاه صنایع سرامیک

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
شیمی تجزیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
شیمی عمومی سرامیکآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
شیمی معدنیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
فرآیند ساخت سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
فناوری ساخت چینیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
فناوری شیشه و لعابآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
فیزیکآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
فیزیک عمومی(مکانیک و حرارت)آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کاربرد کامپیوتر در صنایع سرامیکآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کارگاه آماده سازی مواد اولیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کارگاه سرامیک ساختمانیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کارگاه شیشه و لعابآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کارگاه مدل و قالبآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کارگاه مواد ولیه سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کارورزیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کانی شناسی و بلور شناسیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
کنترل کیفیتآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
مبانی دیر گدازآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
مواد اولیه سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع کاشی میبدیزدکیلومتر ۱۴ جاده میبد-یزد-۰۳۵۲۷۷۷۲۰