چاپ گرایش پیش از چاپ

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته چاپ گرایش پیش از چاپ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
آمار توصیفیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
اصول سرپرستی چاپ و نشرچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
الیاف شناسی کاغذ و ساختار مرکبچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
بهداشت و ایمنی صنعتیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
تاریخ هنر چاپ و نشرچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
تکنیکهای ارتباط فرمچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
تیپوگرافی و چاپ هنریچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
رنگ شناسیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
ریاضی عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
زبان فنیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
سیر تکامل کاغذ و مصرف مرکبچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
شیمی عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
صفحه آرایی۱چاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
عملیات بعد از چاپچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
فتولیتوگرافیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
فیزیک عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
قوانین و مقررات حاکم بر چاپ و نشرچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی
کاربرد شیمی در چاپچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ گرایش پیش از چاپ

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱تهرانتهرانتهران-میدان ولی عصر چهارراه زرتشت کوی نوربخش پلاک ۳۲۸۸۹۰۲۳۴۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۵تهرانتهرانتهران-میدان حسن آباد-خیابان امام خمینی(ره)-خیابان میر دامادی(استخرسابق)-پلاک ۵۶۶۷۱۲۲۵۱-۶