مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(بمپور)

استانسیستان و بلوچستان
آدرسایرانشهر-بمپور-کیلومتر ۲۲ جاده ایرانشهر بمپور
تلفن۰۵۴۸-۲۵۲۲۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۵۴۸-۲۵۲۲۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(بمپور)

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۴۰
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۴۰
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید دانه های روغنیکشاورزیکارشناسیپودمانی۳۵
تولید و پرورش سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و فرآوری خرماکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی فنی باغبانی-تولید سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری خرماکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰