مرکز آموزش علمی-کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

استانمازندران
آدرسآمل-بلوار امام رضا-میدان صدف-جنب مجتمع حسینی
تلفن۰۱۲۱-۳۲۳۲۶
نوععمومی
شماره فکس۰۱۲۱-۳۲۳۲۶۰۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حمل ونقل ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی۳۵
شهرسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران امور پیمانهاصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰