رشته های تحصیلی

نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۳۲ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
هدایتگران سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
هدایتگران سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی
هنر سفالگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای تجسمی گرایش چاپ دستیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای تجسمی گرایش نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای چوبیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای سنتی گرایش ساز سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هواشناسیصنعتکاردانیترمی
هوانوردی خلبانی-PPLصنعتکاردانیترمی
هوانوردی گرایش خلبانی PPLصنعتکاردانیپودمانی
هوانوردی-PPLصنعتکاردانیترمی