آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک آبآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
آزمایشگاه هیدرولیکآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
آشنایی یا مبانی کامپیوترآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
آمار و احتمالاتآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
الکتریسیته صنعتیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
حفاری و عملیاتآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
حقوق و تعیین حریم منابع آبآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
ریاضی عمومیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
ریاضیات کاربردیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
زمین شناسی عمومیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
ژئوفیزیکآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
شناخت و کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ایآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
شیمی عمومیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
شیمی فیزیک آبآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
عملیات ژئوفیزیکآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
عملیات نقشه برداریآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
عملیات هیدروژئولوژیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.