فایلهای برنامه دروس کاردانی کشاورزی

برنامهلینک دانلود برنامهمقطع
عمران اراضی کشاورزی/ آب و خاک - عمران اراضی کشاورزی / کشاورزی - عمران اراضی کشاورزی (پودمانی) / کشاورزی - عمران اراضی کشاورزی (ترمی)دانلود برنامه
دانلود برنامه
کاردانی ترمی و پودمانی
دانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
صنایع گوشت و فرآورده های گوشتی / صنایع غذایی- گوشت و فرآورده های گوشتیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
صنایع شیر و فرآورده های لبنی / صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
زهکشی و بهسازی خاک / آب و خاک - زهکشی و بهسازی خاک / آبیاری - زهکشی و بهسازی خاکدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
تولیدات زراعی / امور زراعی - تولیدات زراعیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
تولیدات باغی / باغبانی - تولیدات باغیدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
تولید و فرآوری زیتون / باغبانی - تولید و فرآوری زیتوندانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
/تولید و فرآوری خرما باغبانی - تولید و فرآوری خرمادانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
آبخیزداری / منابع طبیعی - آبخیزداریدانلود برنامه کاردانی ترمی و پودمانی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۴ مورد.