فایلهای برنامه دروس کارشناسی کشاورزی

برنامهلینک دانلود فایلمقطع
کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامیدانلود برنامه
کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری پرورش صنعتی طیور / مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیوردانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاودانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری صنایع شیر و فرآورده های لبنی / مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنیدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
کارشناسی حرفه ای مدیریت مخاطرات کشاورزیدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری آبخیزداری / مهندسی فناوری منابع طبیعی - آبخیزداریدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزی / مهندسی فناوری آبیاری - توزیع و مصرف آب کشاورزیدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری جنگلداری تلفیقی / مهندسی فناوری منابع طبیعی - جنگلداری تلفیقیدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
مهندسی فناوری حفاظت و حمایت منابع طبیعی / مهندسی فناوری منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعیدانلود برنامه کارشناسی ترمی و پودمانی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.