فایلهای برنامه دروس کاردانی مدیریت و خدمات اجتماعی

برنامهلینک دانلود برنامهمقطع
امداد سوانحدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مشاوره حقوقی اصناف / بازرگانی - مشاوره حقوقی اصنافدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
لجستیک و زنجیره تامین / مدیریت - لجستیک و زنجیره تامیندانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
تربیت مروج سیاسیدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مشارکت های مردمیدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مربیگری پایه سوارکاری / تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاریدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مراقبت سالمندان / مددکاری اجتماعی - مراقبت سالمنداندانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مدیریت کسب و کاردانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مددکاری کودک / مددکاری اجتماعی - مددکاری کودکدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
مددکاری خانواده / مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهدانلود برنامهکاردانی ترمی و پودمانی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.