آزمایشگاه صنایع سرامیک

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه دیر گدازآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه روشهای شناخت سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه ساخت چینیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی تجزیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی معدنی(عناصر معدنی)آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک عمومی(مکانیک و حرارت)آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه کانی شناسی و بلور شناسیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
اصول آماده سازی مواد اولیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
اصول سرپرستیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
ایمنی و بهداشت کارآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
پروژهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
تجهیزات آزمایشگاهی سرامیکآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
خواص سرامیک ها و دیاگرام فازآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
روشهای شناخت سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
ریاضیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
ریاضی عمومیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
زبان تخصصیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
ساختار سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
سرامیک ساختمانیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی
شیمیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع کاشی میبدیزدکیلومتر ۱۴ جاده میبد-یزد-۰۳۵۲۷۷۷۲۰